> کارشناس رسمی دادگستری 96

کارشناس رسمی دادگستری 96

پایگاه اطلاع رسانی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری 96

ورود ورود

تـــعرفه دســتمزد کارشناسان رسمی دادگستری

تاریخ : دوشنبه 7 فروردین 1396 10:13 ق.ظ
  در اجرای ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوبه 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری،تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ، مصوب 8/12/1389 به شرح مواد آتی اصلاح می شود :

بخش اول    کــــــلــــــیــــــات

ماده1- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد .
    تبصره - منظور از کانون در این تعرفه ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز ، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می باشد     .
ماده2 -مراجع قضائی ، وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند .
    تبصره 1-در مواردی که مرجع قضائی در پرونده های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید ، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می باشد .
    تبصره 2-در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی میباشد .
    تبصره 3-در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده ، مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه سی درصد کاهش می یابد .
    تبصره4-در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد ( حداکثر تا سه مورد ) به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

ماده3- در کارشناسی ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد ، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد .

ماده4 -کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی ، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند .

ماده5-در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر ، اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می شود .

ماده6-درصورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد ، تامین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده وعلاوه بر دستمزد کارشناسی ،فوق العاده ماموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ 500/000 ریال برای ماموریت داخل استان محل اقامت کارشناس ومبلغ 1/000/000 ریال برای ماموریت خارج از استان کارشناس پرداخت خواهدشد. چنانچه متقاضی از تامین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی راساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید ، علاوه بر دستمزد و فوق العاده ماموریت، هزینه های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهدشد .
    تبصره 1-در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد ، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های ‌سفر و پرداخت ‌فوق‌العاده ‌روزانه ‌هم‌ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می باشد .
    تبصره 2-در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد ، پس از تسعیر آن به ریال ، بر اساس نرخ واریز نامه‌رسمی بانک‌مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهدگردید .
    تبصره 3-تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی میباشد.

ماده7-دستمزد تامین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیینمی شود و حداقل 1/500/000 ریال میباشد .

ماده8-هزینه انجام کلیه آزمایش ها و تهیه نمونه های لازم وگمانه زنی که طبق نظرکارشناسی ضروری باشد ، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور ، حسب مورد نظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است .

ماده9-در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد ، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی ، کانون یا مرکز مربوط تعیین می گردد. در هر حال حداقل دستمزد 1/500/000 ریال خواهد بود .

ماده10-در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد ، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد .

ماده11-دستمزد ارزیابی ها برای‌کلیه رشته ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می گردد .
    - تا پنجاه میلیون‌ریال..........مقطوعاً 1/500/000 ریال
    - از پنجاه میلیون و یک ریال تایکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به‌مازاد ................0/5 درصد.
    - از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ..........0/4 درصد.
    - از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد...................0/3 درصد.
    - از یک میلیارد ریال تا ده میلیاردریال نسبت به مازاد............................................. 0/125 درصد.
    - از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ....................... 0/06 درصد.
    - از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ............... 0/03 درصد.
    - از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد .......... 0/025 درصد.
    - از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد .............0/015 درصد.
    - از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد 0/01 درصد.

حداکثر کل دستمزد کارشناسی سیصد میلیون ریال برای هر کارشناس خواهد بود.

    تبصره1-در هر مورد که ارجاع کار شامل مواردمتعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد،ارزیابی ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرارخواهدگرفت.
    تبصره 2-دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته ها بر مبنای مبلغ قراردادطبق ماده11 این تعرفه به اضافه صددرصد می باشد .
    تبصره3-دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه در صد می باشد.
    تبصره4-تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تاخیرقرارداد در هر مورد طبق ماده11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.
    تبصره5-در ارزیابی قطعات یدکی وکالای مستعمل،فرآورده های غذایی و داروئی و بهداشتی ، ضایعات تولیدی ، ابزار آلات ، ماشین آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.
    تبصره 6-در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر میگردد .

ماده12-در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته ، هزینه ترجمه رسمی بر اساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می شود.

ماده13-دستمزد تعیین اجاره بها ، برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال، مقطوعاً1/500/000 ریال و از دو میلیون تاسی‌میلیون ریال ، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهدشد . دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج در صدخواهد بود.

ماده14-حق الزحمه تفسیر عکس های هوائی و ماهواره ای برای هرپلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبور مقطوعاً مبلغ 3/000/000 ریال است و برای تفسیر عکس های مذکور مربوط به سالهای گذشته،به ازای هر سال مبلغ چهارصدهزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین ، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.


بخش دوم     تــــعــــرفــــه دســــتــــمــــزد كارشــــنــــاســــی

گروه 1- مهندسی آب و معادن شامل رشته های ( آب ، مواد ، معادن )

رشــــتــــــه "مــــهـــــنــــدســـی آب"

ماده15-دستمزد اندازه گیری آب و حقابه ها بشرح ذیل است:
    1- تا 50 لیتر در ثانیه ، مقطوعاً1/500/000 ریال .
    2- مازاد بر50 لیتر در ثانیه تا1000 لیتر در ثانیه بازاء هر لیتر 1500 ریال .
    3- از1000لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه ،400ریال و حداکثر بیست میلیون ریال.

ماده16-دستمزد تعیین‌كیفیت ‌شیمیایی ‌و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد 1/500/000 ریال می باشد.

ماده17-دستمزد بررسی ‌مشخصات سفره های سطحی و زیر زمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً 3/000/000 ریال است .
     تبصره :در صورتی كه انجام كارشناسی مستلزم عملیات نقشه برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد .

ماده18-دستمزد ارزیابی قنوات ، چاه ها و منصوبات آن ، شبكه های آبیاری و زهكشی آب و فاضلاب مطابق ماده 11 این تعرفه خواهد بود.

ماده19-تعیین نوع و بررسی كیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه ها مقطوعاً 3/000/000 ریال است .

ماده20-دستمزد رسیدگی ‌به ‌اختلاف‌ مربوط به حریم و بستررودخانه ها و كانال ها و انهار به‌شرح‌ زیر تعیین می گردد:
    1- حریم كانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر كیلومتر 1/000/000 ریال و حداقل 1/500/000 ریال و حداکثر ده میلیون ریال .
    2- حریم رودخانه و كانالهای با عرض بیش از 12 متر ، از قرار هر كیلومتر 1/500/000 ریال وحداکثر 14میلیون ریال.

ماده21-دستمزد رسیدگی به وضع ‌فاضلاب به ‌لحاظ تشخیص بارآلودگی بر حسب ‌كمیت ‌و كیفیت مقطوعاً 2/000/000 ریال .


رشــــــــتـــــــه "فـــــــلـــــــزات و مــــــعـــــادن"

ماده22-
     1- تعرفه دستمزد كارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی ها طبق ماده 11 در مورد ملاک تشخیص ، حداقل 5 میلیون ‌ریال و حداکثر ده میلیون ریال خواهد بود.
     2- تعرفه دستمزد كارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی(احتمالی– ممكن– قطعی) طبق ماده 11 تعرفه عمومی خواهد بود.(درمعادن زیرزمینی معادل بیست درصدبه تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)
     3- در صورتی انجام بررسیهای کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد ، حق الزحمه کارشناسی بر اساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود .


گروه 2- اموال منقول شامل رشته های : ( آثار هنری و اشیاء‌نفیسه و كتب خطی - اشیاء عتیقه و احجار كریمه ، ساعت و جواهرات ، فرش ، لوازم خانگی و اداری )

ماده23-دستمزدكارشناسی‌رشته های فوق مطابق ماده11این تعرفه و رشته لوازم خانگی واداری 20 درصد اضافه می باشد .


گروه 3- امور پزشكی – داروئی و غذایی شامل رشته های : ( پزشكی ، داروسازی و سم شناسی،‌موادغذائی ومسمومیتهای ناشی ازآن )

ماده 24-دستمزد كارشناسی رشته های فوق ، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به كمیت و كیفیت‌كار با‌ پیشنهاد كارشناس و موافقت مرجع ارجاع کننده ، حداقل 1/500/000 ریال و حداکثر 10/000/000 ریال در هر مورد میباشد و در مورد ارزیابی مطابق ماده 11 این تعرفه میباشد .
     تبصره:كلیه هزینه های آزمایشگاهی ، نمونه برداری( بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی میباشد.


گروه 4- رشته حسابداری و حسابرسی- آمار ( امور بازرگانی – تعیین نفقه و بیمه )

رشـــتـــــه "حـــســـابـــداری و حـــســـابـــرســـی"

ماده25-دستمزد كارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده11این تعرفه به اضافه پنجاه در صد خواهد بود.

ماده 26- دستمزد كارشناسی امور ذیل بر اساس ماده11 این تعرفه خواهد بود:
     1- ارزش سهام و سهم الشرکه ، با توجه به مجموعدارائی های جاری و بدهی ها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی های ثابت.
    2- رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی .
    3- تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.


رشــــتــــه "امــــور بــــازرگــــانــــی"

ماده27-دستمزد كارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق تعرفه ماده 11 است و در سایر موارد حداقل 2/000/000 ریال و حداکثر 20/000/000 ریال خواهد بود .


رشــــتــــه "تــــعــــیــــیــــن نــــفــــقــــه"

ماده28-تعیین دستمزد نفقه با توافق می باشد و در هر مورد حداقل 1/500/000 ریال و حداكثر10/000/000 میلیون ریال است.


رشــــتــــه "بــــیــــمــــه"

ماده29- دستمزد رشته بیمه در مورد ارزیابی ماده 11 این تعرفه و سایر موارد با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل 1/500/000 ریال و حداکثر 15/000/000 ریال است .


رشــــتــــه "آمــــار"

ماده30-تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع كننده در هر مورد حداقل 1/500/000 ریال و حداكثر 10/000/000 ریال است.


گروه 5- امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته های : ( امور حمل و نقل (ترابری)،وسائط نقلیه هوایی،وسائط نقلیه دریایی وغواصی،وسائط‌نقلیه‌موتوری‌زمینی و وسائط نقلیه ریلی)

ماده 31-دستمزدكارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:
     1- رسیدگی به اصالت خودرو 1/500/000 ریال داخل شهر و2/000/000 ریال خارج شهر .
    2- رسیدگی به تصادف درون شهری 1/000/000 ریال.
    3- رسیدگی به تصادف خارج از شهر 1/500/000 ریال .
     اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی،تعیین تناژ ،تعیین مدل برای هر دستگاه مقطوعاً 1/500/000 ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصدآن.

ماده32-تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل :
    1- برای دعاوی مربوط به حمل و نقل(مسئولیت صادركننده اسناد حمل ) با توجه به مبلغ خواسته مطابق ماده 11 این تعرفه است .
    2- تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی بر اساس ماده11این تعرفه است.
    3- تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می باشد:
        الف- در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی : در هر مورد 2/000/000 ریال .
        ب- در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا :
             - برای شناورهای با ظرفیت بار كمتر از 500 تن ( ظرفیت ناخالص یا GT )000/000/4ریال در هر مورد .
            - برای شناورهای باظرفیت بار بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص‌یاGT )000/000/10ریال در هر مورد .
        تبصره:درصورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق الزحمه می باشد.
    4- درمورد غواصی و عملیات زیر آبی ،ماده 9 این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
        تبصره:دستمزد ارزیابی های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده 11خواهد بود.


گروه 6- راه وساختمان شامل رشته های : ( راه و ساختمان– معماری داخلی و تزئینات – مهندسی ترافیك – برنامه ریزی شهری – مهندسی محیط زیست – امور ثبتی – ابنیه و آثار باستانی – نقشه برداری )

رشـــــتـــه "راه و ســـاخـــتـــمـــان"

ماده33-دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق كسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابقماده 11 این تعرفه تعیین میشود .

ماده 34 – دستمزد تطبیق نقشه های ساختمانی با وضعیت محل و بنا : برای هر متر مربع مساحت زیر بنا 4/000 ریال و حداقل 1/500/000 ریال و حداکثر 15/000/000 ریال است.

ماده35- دستمزد تطبیق مشخصات قرار دادی ساختمان ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیربنا 4/000 ریال و حداقل 1/500/000 ریال و حداکثر 20/000/000 ریال است.

ماده36-دستمزد تهیه نقشه های معماری و سازه ساختمان های موجود در صورت ضرورت و دستورمرجع قضائی بشرح زیر می باشد:
     1- معماری كلی هر متر مربع 3000ریال و حداقل 1/500/000 ریال و حداکثر 30/000/000 ریال .
     2- سازه هر مترمربع 4/000 ریال و حداقل 1/500/000 ریال و حداکثر 40/000/000 ریال.

ماده37-دستمزد افراز و قطعه بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها ،طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:
     1- دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه بر اساس ماده 11این تعرفه به اضافه بیست در صد.
     2- در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشه برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف 1محاسبه می شود.
    تبصره-در مواردی که واحد های ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان،طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند ، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد 34 الی 36 این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهدشد.

ماده38-دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت 1000متر مربع 1/500/000 ریال و برای هر یک هزار متر مربع مازاد،مبلغ 800/000 ریال اضافه میگردد.

رشـــتـــــــه "نــــقــــشــــه بــــرداری و امــــــور ثــــــبــــتــــــی"

ماده 39- پیاده كردن محدوده پلاك ثبتی در نقشه و عكس هوایی :
    1- اگر گذربندی مشخص باشد :
        تا 1000 مترمربع مقطوعاً 000/000/ 2 ریال و نسبت به مازاد تا 10 هكتار برای هر مترمربع200 ریال و از 10 هكتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 100ریال و حداکثر40/000/000 ریال.
    2- اگر گذربند مشخص نباشد :
        تا 1000 مترمربع مقطوعاً 6/000/000 ریال ونسبت به مازاد تا 10 هكتار هر مترمربع 200 ریال و از ده هكتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع 100 ریال و حداکثر 60/000/000 ریال .

ماده40- حق الزحمه نقشه برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند2 ماده 39 و حداکثر60/000/000 ریال.

ماده 41- حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاك مورد نظر در املاك تا 1000 مترمربع حداقل 1/500/000 ریال و نسبت به مازاد تا 5000 مترمربع برای هر مترمربع 800 ریال و از 5000 مترمربع تا 50000 مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع 400ریال و از 50000 مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع 200ریال و حداکثر سی میلیون ریال .

ماده 42-دستمزد نقشه برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات ومسیرانهار و كانالها و رودخانه ها با مقیاس 1/1000 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها ، حداقل 1/500/000 ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می باشد.

ماده43- دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها:
    1- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی وپیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل 2/000/000 ریال است.
    2- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر ده میلیون ریال می باشد.

ماده 44- دستمزد كارشناسی رشته شهرسازی :
    1- حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح های تفكیك اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:
        1-1- طرح تفكیك با دو قطعه زمین، مبلغ 5/000/000 ریال .
        1-2- طرح تفكیك با 3 تا 10 قطعه زمین ،مبلغ 1/000/000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه .
        1-3- طرح تفكیك با بیش از 10 قطعه زمین ،مبلغ 300/000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه .
    2- حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق كاربری اراضی شهری با طرح های توسعه شهری به شرح زیر می باشد:
        2-1- كاربری یك یا دو قطعه زمین مجاور با یكدیگر مبلغ 5/000/000 ریال .
        2-2- كاربری 3 تا 10 قطعه زمین مجاور با هم‌، مبلغ 700/000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه .
        2-3- كاربری بیش از 10 قطعه زمین مجاور با هم ، مبلغ 300/000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه .
    3- حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شــرح زیر می باشد :
        3-1- ساختمان با یك یا دو واحد قابل تفكیك، مبلغ5/000/000 ریال .
        3-2- ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفكیك ، مبلغ 700/000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد .
        3-3- ساختمان با بیش از 10 واحد قابل تفكیك ، مبلغ 300/000 ریال به ازاء‌هر واحد مازاد بر 10 واحد .
    تبصره : دستمزد سایر رشته های زیر گروه 6 طبق ماده 9 این تعرفه خواهد بود.


گروه 7- صنعت و فن شامل رشته های : ( الكتروشیمی ، صنایع نفت و پتروشیمی – برق ، الكترونیك و مخابرات–برق،ماشین و تاسیسات كارخانجات– تاسیسات ساختمانی [آسانسوروشوفاژو تهویه ] – كامپیوتر – گاز وگازرسانی – انرژی هسته ای – مهندسی هوافضا – مهندسی پزشكی – نساجی و رنگرزی )

ماده 45-دستمزدكارشناسی وارزیابی رشته های فوق براساس ماده 11این تعرفه وتبصره‌های‌ذیل آن خواهد بود.
    تبصره:حق الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر مطابق ماده 11 این تعرفه به اضافه 50 درصد خواهد بود.


گروه 8- فنی و هنری شامل رشته های : ( تئاتر – شعر و سرود – تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت – چاپ و چاپخانه – عكاسی و امورسینمایی– طراحی و گرافیك- امور ورزشی– تالیفات – تمبر– صنایع دستی – موسیقی )

ماده 46-دستمزد كارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده های غیر مالی و در هر مورد بررسی ( هر مستند ) حداقل 2/000/000 ریال در صورتیكه كم وكیف كار ایجاب نماید با پیشنهاد كارشناس و توافق مراجع ارجاع کننده كارشناسی حداكثر10/000/000 ریال تعیین میگردد .
    تبصره: دستمزد كارشناسی رشته های فوق در پرونده های مالی مطابق ماده11 این تعرفه محاسبه و حداکثر بیست میلیون ریال می باشد.

ماده 47- دستمزد كارشناسی مربوط به عكاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می باشد:
    الف- دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری،کمپوزیسیون (ترکیب بندی)،پرسپکتیو، ظهور و چاپ‌ حداقل 2/000/000 ریال‌وحداکثر15/000/000 ریال درهرمورد با نظر مقام ارجاع کننده.
    ب- امور مربوط به فیلم برداری و سینما :
        دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین كارفرمایان و تهیه‌كنندگان اعم از نویسنده ،‌كارگردان ، تصویربردار ، تدوین كننده ، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:
             1- برنامه‌های‌كوتاه ‌مدت ‌و مستند اعم از فیلم و یا ویدیو و برنامه های ‌انیمیشن ‌حداقل 2/000/000 ریال .
             2- برنامه های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر 15/000/000 ریال.
    ج- دستمزد ارزیابی فیلم ، وسایل و لوازم عكاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده11 این تعرفه محاسبه خواهد شد .
    د- هزینه های مربوط به آزمایشگاه – استفاده از لوازم مونتاژ ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده 9 این تعرفه خواهد بود .
    ه-دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد2/000/000 ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر 15/000/000 ریال با نظر مرجع مربوطه.


گروه 9- كشاورزی شامل رشته های : ( كشاورزی و منابع طبیعی- دامپروری و دامپزشكی - محصولات دامی- آبزیان و شیلات- سم وسم شناسی- صنایع چوب- محیط زیست طبیعی- گیاه پزشكی )

ماده 48- دستمزد ارزیابی های رشته های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد .

ماده 49- دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای كشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده 11 این تعرفه می باشد .

ماده 50- دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین كیفیت وطبقه بندی محصولات زراعی ، باغی ، دامی ، آبزیان ، خوراك دام ، مكمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع ارجاع کننده و کارشناس تعیین می شود .

ماده51- دستمزد تشخیص اراضی(دایر و بایر و موات)تا مساحت 1000 مترمربع ، 2/000/000 ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار،سه درصد دستمزد فوق می باشد.

ماده52- دستمزد افراز املاك كشاورزی بر اساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود .
    تبصره:درصورتی‌كه‌انجام ‌امركارشناسی ‌مستلزم‌ تهیه ‌نقشه ‌باشد، دستمزد ‌نقشه ‌برداری‌ بر طبق ‌تعرفه ‌مربوط محاسبه‌خواهد شد .

ماده53- دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده های كشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجوددرانبارهابراساس ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد .


گروه 10- مدیریت و خدمات شامل رشته های : ( امور آموزشی – امور خبرنگاری و روزنامه نگاری – ایرانگردی و جهانگردی – زبانهای خارجی -امور اداری و استخدامی – كتابداری – امور گمركی – ثبت شركتها و علائم تجاری و اختراعات )

ماده54- دستمزد كارشناسی در مورد كلیه رشته های فوق با توجه به كم وكیف كار در هر مورد حداقل 1/500/000 ریال وحداكثر 15/000/000 ریال با پیشنهاد كارشناس‌و توافق ‌مرجع ‌ارجاع کننده خواهد بود.


گروه 11- ایمنی و حوادث شامل رشته های : ( امور آتش سوزی و آتش نشانی – امور اسلحه و مهمات – امنیت عمومی – حوادث ناشی از كار- مواد محترقه و منفجره ( ناریه )

ماده 55- دستمزد كارشناسان این گروه طبق تعرفه كارشناسان گروه 10 موضوع ماده54 تعیین می گردد .

ماده 56- اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می باشد.

ماده 57- کلیه متن و مواد و تبصره های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها و نیز کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، موسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد لازم الرعایه است.

ماده58- این تعرفه با 58 ماده و23تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ 30/7/1392 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و 15 روز پس از انتشار در روزنانه رسمی لازم الاجرا است . مقررات مغایر لغو می گردد.


رئیس قوه قضائیه – صادق لاریجانی

منبع: سایت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic