> کارشناس رسمی دادگستری 96

کارشناس رسمی دادگستری 96

پایگاه اطلاع رسانی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری 96

ورود ورود

نظامنامه کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری

تاریخ : یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 06:09 ب.ظ
دراجرای بند ( ط ) تبصره ما ده 15 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده 55 آ‌ئین نامه اجرائی آن ضوابط و مقررات مربوط
به نحونه کا رآموزی کارشناسان رسمی دادگستری بشرح ذیل تدوین میگردد:


ماده 1- متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری پس از طی مراحل پذیرش ( آزمون کتبی و شفاهی تأیید صلاحیت ها ی اخلاقی ) و اعلام نتیجه قطعی از سوی شورای عالی موظف به طی دوره کارآموزی میباشند.
 
ماده 2- متقاضیان پذیرفته شده در آزمون بشرح فوق دوره کارآموزی خود را همراه کارشناس راهنما که حداقل ده سال سابقه کار در رشته مورد پذیرش کارشناس داشته و دارای پروانه معتبر کارشناسی است و توسط هیئت مدیره کانون مربوطه تعیین میشود طی خواهند نمود.
 
ماده 3- دوره کارآموزی پذیرفته شدگان در کلیه رشته ها  مدت یک سال شمسی می با شد و از تاریخ اعلام پذیرش کتبی کارشناس راهنما آغاز و ملاک  پایان زمان کارآموزی گزارش نهائی کارشناس موصوف است .
*تبصره : کارآموزان موظف به اجرای برنامه آموزشی و کارآموزی ابلاغی توسط کانونهای مربوطه وکارشناس راهنما می با شند.
 
ماده 4- کارشناس راهنما موظف است هرسه ماه یکبار وضعیت کارآموز تحت راهنمائی خود را طبق فرمی که توسط شورای عالی به تصویب رسیده و توسط کانونها در اختیار کارشناس راهنما قرار میگیرد گزارش نماید و نهایتاً در پایان دوره کارآموزی گزارش نهائی خود را حاوی اظهارنظر در خصوص نحوه کارآموزی و تأیید و یا عدم تأیید مراتب به کانون مربوطه تسلیم نماید.
 
ماده 5- گزارش نهائی کارشناس راهنما حداکثر ظرف مدت یکماه در هیئت مدیره کانون مربوطه مطرح و در صورت تأیید ضمن درج در صورتجلسه هیئت مدیره بلافاصله به کمیسیون مشورتی تعیین صلاحیت های علمی و فنی رشته مربوطه درصورت عدم تشکیل کمیسیون در کانون ذیربط برای طرح در کمیسیونهای مشورتی صلاحیت های علمی و فنی شورای عالی به دبیرخانه شورای عالی ارسال میگردد.
 
ماده 6- دبیرخانه شورای عالی پرونده های دریافتی از کانونها را به کمیسیونهای مربوطه ارجاع و کمیسیونها موظف به تعیین صلاحیت های کارشناس معرفی شده در چارچوب نظامنامه مصوب شورای عالی و تنظیم  صورتجلسه برابر فرم مصوب و ابلاغی میباشند و مراتب را پس از تأیید نماینده شورای عالی در هرگروه کارشناسی برای اقدامات بعدی ( درصورت تفویض اختیار از سوی شورای عالی ) به کانون مربوطه و یا دبیرخانه شورای عالی حسب مورد ارسال می نمایند.
 
ماده 7- چنانچه کارآموز در مدت یکسال نتواند موفقیت لازم را کسب نماید این مدت حداکثر 6 ماه دیگر قابل تمدید خواهد شد و در صورت عدم کسب موفقیت پس از طی دوره تمدیدی مراتب برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی گزارش خواهد شد.
 
ماده 8- درصورت موفقیت کارآموز و پایان دوره کارآموزی و اعلام نتیجه توسط کا رشناس راهنما و طی مراحل بعدی هیئت مدیره کانونها بلافاصله مراسم اتیان سوگند را با حضور ریاست دادگستری  استان یا نماینده قانونی وی وفق مفاد ماده 17 قانون برگزار می نمایند.
 
ماده 9 – دررشته هائی که کانونها فاقد کارشناس با سابقه ده سال باشند رعایت شرط ده سال برای کارشناس راهنما الزامی نبوده و کارشناسان راهنما از بین کارشناسان رشته مربوط که دارای سابقه بیشتری نسبت به سایرین هستند توسط هیئت مدیره کانونها انتخاب می شوند.
 
ماده 10- در رشته های جدید که برای اولین بار کارشناس پذیرش شده ، پذیرفنه شدگان دوره کارآموزی خود را بمدت 3 ماه و طبق برنامه ای که کانونهای مربوطه تنظیم مینمایند تحت نظر  کانون استان طی خواهند نمود .
 
ماده 11- هر نفر کارشناس راهنما همزمان میتواند سه نفر کارآموز داشته باشد و در صورت وجود شرایط خاص با تصویب هیئت مدیره کانون مربوطه می تواند این تعداد حداکثر تا 5 نفر افزایش یابد.
 
*تبصره : دستورالعمل اجرائی برای کارشناسان راهنما ضمیه می باشد.
 
ماده 12- به منظور انجام کارآموزی و آموزشهای لازم کانونها می توانند متناسب با خدماتی که ارائه میشود با رعایت بند (ج )ماده 30 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مبالغی که در هر حال از یک میلیون ریال تجاوزننمایدازکارآموزان اخذ نمایند.
این نظامنامه در 12 ماده و  دو تبصره در اجلاس مورخ 11/8/1385 شورای عالی کارشناسان رسمی  دادگستری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .
 
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات